حمل بسته‌ی شما

بسته ها حداکثر یک روز پس از تایید پرداخت ارسال شوند. شما به هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد. هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و ارسال می باشد که همگام تحویل از سوی شما پرداخت می گردد.